Kena Upanishad

MOOL MANTRAश्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाच्ँस उ प्राणस्य प्राणः ।

चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ।। 1.1.2 ।।