Katha Upanishad

MOOL MANTRA


ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः ।

तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ।

तस्िमँल्लोकाःश्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । एतद्वै तत् ।। 2.3.1 ।।