Brihadaranyaka Upanishad

MOOL MANTRA

दुग्धेऽस्मै वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य एतामेवँ् साम्नामुपनिषदं वेदोपनिषदं वेदेति ।। 1.13.4 ।। इति त्रोदशः खण्डः ।। 13 ।। इति छान्दोग्योपनिषदि प्रथमोऽध्यायः ।। 1 ।।