Aitereya Upanishad

MOOL MANTRA

स एतेन प्रज्ञेनात्मनास्माल्लोकादुत्क्रम्यामुष्मिन्स्वर्गे लोके सर्वान्कामानाप्त्वाऽमृतः समभवत् समभवत्। इत्योम्।।1.5.4।।